ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมคริสต์มาส/ปีใหม่
30 พ.ย. 65 กิจกรรมกีฬาภายใน
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียน 2/2565
18 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 ส.ค. 65 ถึง 03 ส.ค. 65 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ