ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโคราชพิทยาคม (คร.พ) เดิมชื่อ โรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม (ปร.พ) เป็นโรงเรียนประจำตำบล ประชาชนในตำบลปรุใหญ่เห็นความลำบากของบุตรหลานในการเดินทางไปเรียนในตัวเมืองจึงได้ร้องเรียนผ่าน นายสุวรรณ ธนกัญญา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 1 เกี่ยวกับสถานที่เรียน

วันที่ 26 กันยายน 2518 กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรตามประชาชนให้ใช้ที่ดินว่างเปล่า 40 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านเรียกว่า “โนนโคกโจม” เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น

ปี พ. ศ. 2519 นายสวัสดิ์ สายขุนทด ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครราชสีมาได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ดังกล่าว ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2519 เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2519 โดยใช้สถานที่ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหลักร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน 91 คน ครูช่วยราชการ 1 คน คือ นายเชียร ศิลนะชัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา และครูอาสาช่วยสอนอีก 1 คนคือนางสาวนิทรา นัดพบสุข และนายเชียร ศิลนะชัย เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนจนถึงปีการศึกษา 2532

วันที่ 2 พฤษภาคม 2520 ย้ายมาตั้งที่เลขที่ 234 ถนนมิตรภาพ ซอย 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นสถานที่ปัจจุบัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2525 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนโคราชพิทยาคม”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน

ปี พ. ศ. 2533 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเลิศ สาขามุละ มีห้องเรียน 60 ห้อง มีนักเรียน 2,607 คน ครู - อาจารย์ 143 คน นักการภารโรง 12 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน

ปี พ. ศ. 2534 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประวัติ นวลศรี มีห้องเรียน 57 ห้อง มีนักเรียน 2,565 คน ครู - อาจารย์ 151 คน นักการภารโรง 12 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน

ปี พ. ศ. 2535 – 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย มีห้องเรียน 55 ห้อง จำนวนครู - อาจารย์ 134 คน นักเรียน 1,881 คน . นักการภารโรง 12 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน

ปี พ. ศ. 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนตรี จำรัสประเสริฐ มีห้องเรียน 52 ห้อง ครู - อาจารย์ 123 คน นักเรียน 1,795 คน นักการภารโรง 12 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน

ปี พ. ศ. 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนตรี จำรัสประเสริฐ ผู้อำนวยการระดับ 8 มีห้องเรียน 51 ห้อง ครู-อาจารย์ 123 คน นักเรียน 1,710 คน นักการภารโรง 12 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน

ปี พ. ศ. 2545 มีห้องเรียน 49 ห้อง ครู-อาจารย์ 118 คน นักเรียน 1,703 คน นักการภารโรง 10 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 2 คน

ปี พ. ศ. 2546 มีห้องเรียน 46 ห้อง ครู-อาจารย์ 114 คน นักเรียน 1,542 คน นักการภารโรง 10 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 2 คน

ปี พ. ศ. 2547 -2550 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอุทัย หวังอ้อมกลาง

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร *(ข้อมูลปี พ.ศ.2555)