คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

นายสวรรค์ ดวงมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม