งานงบประมาณ
งานแผนงานโรงเรียน
งานพัสดุและสินทรัพย์

 

 ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

 ดาวน์โหลด ใบสั่งจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  

 ดาวน์โหลด บค.รายงานตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน 

  ดาวน์โหลด หนังสือขอแจ้งซ่อม

งานการเงินและบัญชี