คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโีรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 
4.การขอผ่อนผันให้เด็กนักเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ
 
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.