จัดทำแผนปฏิบัติการ 2564
จัดทำแผนปฏิบัติการ 2564
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (ฉบับทบทวน 2564)

วิสัยทัศน์

          “ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากลและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

4.       สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ

5.       พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.       พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนยึดมั่นในสถานบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นพลโลกที่ดีและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4.       ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และได้รับการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ

5.       ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.       โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รายละเอียดกิจกรรม ปีการศึกษา 2563