ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชียร ศิลนะชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ สาขามุละ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ นวลศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี จำรัสประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย หวังอ้อมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายลัดทา ชนะภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แดงสระน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต มุ่งกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายบันเทิง ทรงประโคน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน