คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา